Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2018

JoeStarostka
JoeStarostka
1012 2ce2
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
JoeStarostka
JoeStarostka
3885 9d30 500

February 27 2018

JoeStarostka
3306 42a4 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viapkz451 pkz451
JoeStarostka
0446 f60c 500
Reposted fromFero Fero viapkz451 pkz451
JoeStarostka
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapkz451 pkz451
JoeStarostka
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
JoeStarostka
4721 ad23
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
JoeStarostka
1947 0b0c
Reposted fromzciach zciach viagreywolf greywolf
JoeStarostka
Jeśli masz w sobie na tyle odwagi, by pokazać swój charakter - zrób to. Nie każda droga, którą pokazują Ci inni, jest tą właściwą. Wierzyć innym należy, ufać - tylko sobie.
— Marcin Prus - "Wszystkie barwy siatkówki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreywolf greywolf
JoeStarostka
8129 61fd
Reposted fromcalifornia-love california-love viagreywolf greywolf
JoeStarostka
7012 1530 500
Reposted fromrudazolza rudazolza viagdziejestola gdziejestola

February 02 2018

JoeStarostka
Reposted fromantichris antichris viaSkydelan Skydelan
JoeStarostka
- lubię Cię taką.. - jaką ? - uśmiechniętą.
— R.
Reposted fromdashuri dashuri viapiehus piehus
JoeStarostka
0957 3a85
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
JoeStarostka
6324 0e71
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
JoeStarostka
JoeStarostka
2471 435f
Reposted fromonlyman onlyman viapiehus piehus
JoeStarostka
7351 fec5 500
Reposted fromxanth xanth viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl